برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : دوشنبه ۹۸/۶/۲۵

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی سرمه ای

این رنگ از ترکیب آبی و سیاه تشکیل شده است و با بسیاری از رنگ ها ( از جمله سغید ) هماهنگ شده و حس آرامش را به فضا می بخشد.

فرش ماشینی رنگ سرمه ای یا فرش ماشینی رنگ سورمه ای در دکوراسیون نشان دهنده اعتماد و اعتبار ، بزرگی ، وقار، هوش و ذکاوت است.
گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ سرمه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 101702
کد فرش : 101703
کد فرش : 101704
کد فرش : 101705
کد فرش : 1017025
کد فرش : 101707
کد فرش : 101708
کد فرش : 1017015
کد فرش : 1017016
کد فرش : 1017020
کد فرش : 1017013
کد فرش : 101706
کد فرش : 1017011
کد فرش : 1017012
کد فرش : 1017014
کد فرش : 1017017
کد فرش : 1017018
کد فرش : 1017019
کد فرش : 1017021
کد فرش : 1017022
کد فرش : 1017023
کد فرش : 1017024
کد فرش : 1017026
کد فرش : 1017027
کد فرش : 1017028
کد فرش : 1017029
کد فرش : 1017030
کد فرش : 1017031
کد فرش : 1017032
کد فرش : 1017033
کد فرش : 1011013
کد فرش : 101110
کد فرش : 101109
کد فرش : 101107
کد فرش : 101106
کد فرش : 101103
کد فرش : 101102
کد فرش : 1011014
کد فرش : 1011015
کد فرش : 1011027
کد فرش : 1011025
کد فرش : 1011024
کد فرش : 1011023
کد فرش : 1011022
کد فرش : 1011021
کد فرش : 1011020
کد فرش : 1011019
کد فرش : 1011018
کد فرش : 1011017
کد فرش : 1011016
کد فرش : 1011011
کد فرش : 1011202
کد فرش : 10112021
کد فرش : 10112020
کد فرش : 10112017
کد فرش : 10112019
کد فرش : 10112015
کد فرش : 10112014
کد فرش : 10112013
کد فرش : 10112012
کد فرش : 10112011
کد فرش : 10112010
کد فرش : 1011209
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011208
کد فرش : 1011207
کد فرش : 1011206
کد فرش : 1011203
کد فرش : 1011204
کد فرش : 10512042
کد فرش : 10512041
کد فرش : 10512040
کد فرش : 10512024
کد فرش : 10512025
کد فرش : 10512026
کد فرش : 10512039
کد فرش : 10512038
کد فرش : 10512037
کد فرش : 10512036
کد فرش : 10512035
کد فرش : 10512034
کد فرش : 10512033
کد فرش : 10512032
کد فرش : 10512031
کد فرش : 10512030
کد فرش : 10512029
کد فرش : 10512028
کد فرش : 106702
کد فرش : 106703
کد فرش : 1067030
کد فرش : 1067029
کد فرش : 1067028
کد فرش : 1067027
کد فرش : 1067026
کد فرش : 1067024
کد فرش : 106708
کد فرش : 106709
کد فرش : 1067010
کد فرش : 1067012
کد فرش : 1067013
کد فرش : 1067015
کد فرش : 1067017
کد فرش : 1067018
کد فرش : 1067019
کد فرش : 1067020
کد فرش : 1067021
کد فرش : 1067022
کد فرش : 1067023
کد فرش : 106704
کد فرش : 106706
کد فرش : 106707
کد فرش : 1087034
کد فرش : 1087047
کد فرش : 1087044
کد فرش : 1087043
کد فرش : 1087042
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087036
کد فرش : 1087040
کد فرش : 1087038
کد فرش : 1077032
کد فرش : 1077033
کد فرش : 1077034
کد فرش : 1077037
کد فرش : 1077040
کد فرش : 1077041
کد فرش : 1077043
کد فرش : 1077044
کد فرش : 1077045
کد فرش : 1077047
کد فرش : 1077048
کد فرش : 1077049
کد فرش : 1077051
کد فرش : 1077054
کد فرش : 1077055
کد فرش : 1077035
کد فرش : 1077036
کد فرش : 1077056
کد فرش : 1077057
کد فرش : 1077058
کد فرش : 1077060
کد فرش : 1077061
کد فرش : 1077062
کد فرش : 1077063
کد فرش : 1077064
کد فرش : 1077065
کد فرش : 1077066
کد فرش : 1077067
کد فرش : 1077068
کد فرش : 1077070
کد فرش : 1077071
کد فرش : 1077073
کد فرش : 1077074
کد فرش : 1097076
کد فرش : 1097077
کد فرش : 1097078
کد فرش : 1097080
کد فرش : 1097081
کد فرش : 1097085
کد فرش : 1097087
کد فرش : 1097088
کد فرش : 1097089
کد فرش : 1097091
کد فرش : 1097092
کد فرش : 1097093
کد فرش : 1097094
کد فرش : 1097095
کد فرش : 1097096
کد فرش : 1097099
کد فرش : 10970102
کد فرش : 10970102
کد فرش : 10970103
کد فرش : 10970105
کد فرش : 10970106
کد فرش : 10970107
کد فرش : 10970108
کد فرش : 10970110
کد فرش : 10970111
کد فرش : 10970112
کد فرش : 10970115
کد فرش : 10970116
کد فرش : 10970117
کد فرش : 10970101
کد فرش : 108101
کد فرش : 108103
کد فرش : 108104
کد فرش : 108105
کد فرش : 108106
کد فرش : 108107
کد فرش : 108108
کد فرش : 1081010
کد فرش : 1081011
کد فرش : 1081015
کد فرش : 1081016
کد فرش : 1081017
کد فرش : 10101019
کد فرش : 10101020
کد فرش : 10101021
کد فرش : 10101022
کد فرش : 10101023
کد فرش : 10101024
کد فرش : 10101025
کد فرش : 10101026
کد فرش : 10101029
کد فرش : 10101030
کد فرش : 10101032
کد فرش : 10101034
کد فرش : 10101035
کد فرش : 10101036
کد فرش : 1081012
کد فرش : 106501
کد فرش : 106504
کد فرش : 106505
کد فرش : 106506
کد فرش : 1065010
کد فرش : 1065011
کد فرش : H10412016
کد فرش : 10812049
کد فرش : 10812045
کد فرش : 10812043
کد فرش : 10812062
کد فرش : 10812052
کد فرش : 10812054
کد فرش : 10812055
کد فرش : 10812057
کد فرش : 10812058
کد فرش : 10812059
کد فرش : H101112024
کد فرش : H101112021
کد فرش : H101012048
کد فرش : H101012039
کد فرش : H101012044
کد فرش : 10121501
کد فرش : 10121502
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10812044
کد فرش : 10121503
کد فرش : 10121504
کد فرش : 10121505
کد فرش : 10121507
کد فرش : 101215013
کد فرش : 1087035
کد فرش : 1097086
کد فرش : 106701
کد فرش : 10512061
کد فرش : T10141202
کد فرش : T101412013
کد فرش : G13707
کد فرش : G13708
کد فرش : G137010
کد فرش : 106705
کد فرش : 1011026

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167048

فرش 700 شانه طرح ایلیا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167049

فرش 700 شانه طرح برکت

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167050

فرش 700 شانه طرح بنیتا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 10167051

فرش 700 شانه طرح آرامیس

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670120

فرش 700 شانه طرح آرزو

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670121

فرش 700 شانه طرح آرشیدا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670122

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670123

فرش 700 شانه طرح اشکان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670124

فرش 700 شانه طرح افشان حلما

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670125
کد فرش : 101670126

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670128

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670129

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670130

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670131

فرش 700 شانه طرح باغ ارم

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670132

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670133

فرش 700 شانه طرح بهار

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670134

فرش 700 شانه طرح پرنسس

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670136

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670137

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670138

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670139

فرش 700 شانه طرح دلربا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670140
کد فرش : 101670141
کد فرش : 101670142

فرش 700 شانه مناسب طرح سینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670143

قیمت فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670144

فرش 700 شانه جدید طرح فرینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670145

فرش 700 شانه سنتی طرح کهربا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670146

فرش طرح کهکشان 700 شانه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670147
کد فرش : 101670148

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670149

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670150

فرش 700 شانه خاص طرح گیسو

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670152

فرش 700 شانه زیبا طرح لیدا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670153
کد فرش : 101670154
کد فرش : 101670155

فرش 700 شانه طرح ماهی مرجان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670156
کد فرش : 101670157
کد فرش : 101670158
کد فرش : 101670159
کد فرش : 101670160

فرش 700 شانه جدید طرح هلن

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670161
کد فرش : 101670162

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670163

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670164

فرش 700 شانه طرح آرزو

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670165

فرش 700 شانه طرح آرش

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670166
کد فرش : 101670167
کد فرش : 101670213

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670211

قیمت فرش 700 شانه طرح میترا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670210

فرش 700 شانه طرح مهبد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670209

فرش 700 شانه طرح ملورین

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670208

فرش 700 شانه طرح ارکیده

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670168

فرش 700 شانه طرح ماهی ساینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670207

فرش 700 شانه طرح ماهی جام

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670206

فرش 700 شانه طرح ماهور

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670204
کد فرش : 101670203

فرش 700 شانه طرح لوکس

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670202

فرش 700 شانه طرح گل ماهی

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670201

فرش 700 شانه طرح کهکشان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670199
کد فرش : 101670198
کد فرش : 101670197

فرش 700 شانه طرح فرحزاد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670196

خرید فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670195
کد فرش : 101670194

فرش 700 شانه طرح اشکان

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670169
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شهرزاد

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670193

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670192
کد فرش : 101670171

فرش 700 شانه طرح سهند

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670191
کد فرش : 101670172
کد فرش : 101670173
کد فرش : 101670173

فرش 700 شانه طرح برکه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670179

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670178

فرش 700 شانه طرح باغ ارم

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670177

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670176

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670175

فرش 700 شانه طرح بهار

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670182

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670183

فرش 700 شانه طرح ستاره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670190

فرش 700 شانه طرح خشتی

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670186

فرش 700 شانه طرح دنیز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670187

فرش 700 شانه طرح رز

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670188

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 13300000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 10161033
کد فرش : 10161032
کد فرش : 10161029
کد فرش : 10161028
کد فرش : 101615021
کد فرش : 101615022
کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161036

فرش گبه مناسب آشپزخانه

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : G1016701

گبه 700 شانه ارزان قیمت

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : G1016702
کد فرش : H10161034

فرش ماشینی گبه با کیفیت

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : G1016703

گلیم گبه 700 شانه

(جدید) 4000000 ریال

کد فرش : G1016704
کد فرش : H10161032
کد فرش : H10161030
کد فرش : H10161029
کد فرش : H10161027
کد فرش : H10161013
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161015
کد فرش : H10161022
کد فرش : H10161023
کد فرش : H10161024
کد فرش : H10161021
کد فرش : H10161020
کد فرش : H10161018
کد فرش : H10161019
کد فرش : 10161047
کد فرش : 10161046
کد فرش : 10161037
کد فرش : 10161038
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161040
کد فرش : 10161041
کد فرش : 10161042
کد فرش : 10161043
کد فرش : 10161044
کد فرش : G101355

گبه ماشینی با طرح زیبا

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101354

فرش گبه با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101353
کد فرش : 1016101
کد فرش : 1016103
کد فرش : 1016104
کد فرش : 1016105
کد فرش : 1016106
کد فرش : 1016107
کد فرش : 1016108
کد فرش : 1016109
کد فرش : 10161011
کد فرش : 10161010
کد فرش : 10161012
کد فرش : 10161013
کد فرش : 10161014
کد فرش : 10161016
کد فرش : 10161017
کد فرش : 10161018
کد فرش : 10161019
کد فرش : 10161020

فرش گبه آشپزخانه

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101351

گبه جدید با طرح شیک

(جدید) 2700000 ریال

کد فرش : G101350
کد فرش : 1016120108
کد فرش : 1016120107
کد فرش : 1016120106
کد فرش : 101612062
کد فرش : 101612063
کد فرش : 101612066
کد فرش : 101612069
کد فرش : 101612070
کد فرش : H1016120110
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120104
کد فرش : H1016120101
کد فرش : H101612097
کد فرش : H101612092
کد فرش : H101612089
کد فرش : H101612085
کد فرش : H101612082
کد فرش : H101612078
کد فرش : H101612077
کد فرش : H101612049
کد فرش : H101612050
کد فرش : H101612053
کد فرش : H101612054
کد فرش : H101612056
کد فرش : H101612057
کد فرش : H101612058
کد فرش : H101612060
کد فرش : 10165012
کد فرش : 10165013

طرح پرفروش فرش طرح 700 شانه

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165015

مدل جدید فرش طرح 700 شانه

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165016

عکس فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165017

فرش طرح 700 شانه جدید

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165018
کد فرش : 10165019
کد فرش : 10165020

فرش طرح 700 شانه با کیفیت

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165022

خرید فرش ارزان طرح 700 شانه

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165023

فرش طرح 700 شانه کاشان

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165025

فرش طرح 700 شانه ارزان قیمت

(جدید) 11800000 ریال

کد فرش : 10165026
کد فرش : 10165029
کد فرش : 10165030
کد فرش : 10165031
کد فرش : H101612069
کد فرش : 10165033
کد فرش : 10165034
کد فرش : 10165035
کد فرش : 10165036
کد فرش : 10165037
کد فرش : 10165038
کد فرش : H101612070
کد فرش : 10165040
کد فرش : 10165041
کد فرش : 10165043
کد فرش : 10165044
کد فرش : 10165045
کد فرش : 10165046
کد فرش : 10165047
کد فرش : 10165048
کد فرش : 10165049
کد فرش : 10165050
کد فرش : 10165051
کد فرش : 10165052
کد فرش : 1016120103
کد فرش : 101612096
کد فرش : 1016120102
کد فرش : 1016120100
کد فرش : 101612099
کد فرش : 1016120101
کد فرش : 101612098
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612093
کد فرش : 101612092
کد فرش : 101612091
کد فرش : 101612090
کد فرش : 101612089
کد فرش : 101612088
کد فرش : 101612085
کد فرش : 10512084
کد فرش : 101612081
کد فرش : 101612080
کد فرش : 101612078
کد فرش : 101612076
کد فرش : 101612094
کد فرش : 101612072
کد فرش : 101612073
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه